SLider section

การต้อนรับคณะ JIRCAS

16 มิถุนายน 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะ JIRCAS เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน “Food Value Chain” project ร่วมกันในอนาคต ระหว่าง สถาบันอาหาร กับ JIRCAS ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

post-thumb

โครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector)

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector) จากรัฐบาลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์สินค้าอาหาร ทั้งที่เป็นสินค้าจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือสินค้าที่นำเข้า/ส่งออก จากในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าอาหารและควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และ ดำเนินการให้มีหน่วยทดสอบหรือให้คำปรึกษาแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูล หรือเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

อ่านต่อ

post-thumb

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้สัมภาษณ์แก่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการที่ทางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ให้คำปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ณ สถาบันอาหาร      

อ่านต่อ

post-thumb

MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    

อ่านต่อ

close[x]
Questionnaire